سلام دانشجوی عزیز

خرسندیم که در این مدت در کنارتان بودیم. موفقیت شما قطعا موجب خوشحالی و ایجاد انگیزه بیشتر برای ما و دیگر دانشجویان خواهد بود. لذا از شما تقاضا داریم که با تکمیل نمودن فرم زیر ما را از روند پیشرفت و افزایش درآمد خود مطلع نمایید.

  • فارسی وارد نمایید