روز دختر به همه دختر خانومای گل مبارک، خودت باش دختر …